Author: Markus Perl

PRZETWARZAJ DUżE PLIKI WSADOWE ZA POMOCą FUNKCJI PRZESYłANIA PLIKóW EXCEL

Dodaliśmy wsparcie dla plików Excel. Prześlij dowolny plik CSV lub Excel zawierający kolumnę z imionami do swojego konta. Dla uzyskania lepszego wyniku, po prostu dodaj do swojego zbioru dane kolumnę z krajem. Nie jest konieczne wcześniejsze nazwanie kolumn zgodnie z ich zawartością. Nasz kreator prowadzi Cię przez cały proces i pozwala wybrać, która kolumna zawiera które dane, czy to imię, czy też kraj.
Czat